Verzending en retourneren

 

Algemene voorwaarden
Gelieve onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met APOX b.v., door te lezen.
Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.
Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden.
Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd.
Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk.
Onze aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

APOX bv is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze Internetpagina's vermeld staan.
Er zijn aan deze gegevens geen rechten te ontlenen.
Uiteraard zijn de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd. 

 

 

 

Prijzen.
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld, maar exclusief vracht en/of verzendkosten.
Onze aanbiedingen gelden voor u tot 30 dagen na bekendmaking, voor zover niet anders is aangegeven.
Minimale afname is de verpakkingseenheid.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
 

 

Levering en betaling
De levering geschiedt af Woerden.
Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder 
Levertijden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.
 

 

Garantie
Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering, verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn (6 maanden) schriftelijk worden gemeld.
Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging.
In geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn.
Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant 
De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar.
Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

 

 
Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald.
U mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent.
De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over.
Wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen.
Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.
Inpandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan.
Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien
-tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.
 

 

Betaling 
Wij leveren tegen vooruitbetaling, binnen 10 dagen via factuur of contant bij levering. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze adminstratie.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling,
ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen.
Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen,
en desnoods bovendien zekerheden te verlangen.
 
Apox is een B2B winkel, prijzen op de webshop zijn daarom exclusief btw.
bij betaling komt automatisch het juiste bedrag te staan In en Exclusief btw.
 

 

Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst.
Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Nedserlandse Staat van toepassing.